ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี