กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน  

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองสะโนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองสะโนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสีย…

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้...

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน…

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 องต์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย ณ วัดใหม่ทองเจริญ  

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20
  • ไม่มีกระทู้แสดง