ขึ้นบน

ข้อบัญญัติ

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนายอำเภอบุณฑริกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนโดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 เทมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม 2558 และนายอำเภอบุณฑริกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2558 ตามมาตรา 87 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 นั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนโดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20