ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นั้น

     เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการฯ ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20