ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

     กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตติมา ชบาศรี โทร : 0-4586-8080 หรือ www.nongsa-no.go.th , facebook : ประชาสัมพันธ์อบต.หนองสะโน

     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใด้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมสึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและส่งข้อมูล แบบ 02 (แบบรายงานสรุปสถานศึกษาที่ส่งคะแนน GPA ของนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) มายังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

    ว่าดว้ยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  นั้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ซึ่งได้รับไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิต้องจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงยประมาณรายจ่ายประจำปี

    ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการบันทึกบบัญชีด้วยมือและระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก. ประจำปี 2558 เพื่อสร้างกลุ่มบุคลากรงานการเงินและบัญชี ให้มีความรูู้ความเข้าใจในนโยบายบัญชี และแนวทางการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและการรายงานให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานเข้าในระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)ร่วม 8 ด้านนั้น ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อที่จะได้ทำให้เป็นปัจุปันและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นให้บบันทึกให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

   ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อนถิ่นจึงส่ง แบบ ผส.1 และ แบบ พก.2 มาให้จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมโดยให้ใช้เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แทน

     สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบีรน ผู้มีสิทธิรับเบื้อยังชีพและเบื้อคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะจัดให้มีการลงทะเบียนคนพิการและเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลง หรือยังไท่เคยลงมาก่อนสำหรับผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พศ.2560 รวมทั้งผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อให้กรมส่งเสริมรายงานยอดต่อไป

     ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งบัญชีรายละเอียด รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมจ่ายไปพรางก่อน เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว กรมส่งเสริมการปกคริงส่วนท้องถิ่นจะจัดโอนงบดังกล่าวกลับคืนต่อไป

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อปฎิบัติแนวทางการการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ Smart Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมครูและสถานศึกษาต่างๆ จึงได้จัดให้มีการประชุมฯ ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2558 ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จึงได้ขอความร่วมมื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอณุญาติ ตามเห็นสมควร

   เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการเดินทางในช่วงปีใหม่ จึงขอความร่ามมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ยในเขตเพื่นที่ ได้พิจารณาสนับสนุนและร่วมดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย

 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20