ขึ้นบน

คู่มือ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชน

คู่มือ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชน
 hot
ขนาดไฟล์:
2.56 MB
วันที่:
24 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด:
56 x

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการให้บริการ อำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20