ข่าวเอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศชะลอการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

 

ประกาศชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน (ก.จ.,ก.ท.และ ก. อบต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งมาตรการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้เป็น แนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ที่ 176/2557 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดทำโครงการ " ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ " ประจำปี 2557 เพื่อทำการสำรวจ (เพิ่มเติม) และการให้บริการจัดเก็บภาษี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2557

 

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 นอกสถานที่ นั้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปีงบประมาณ 2557

 

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปีงบประมาณ 2557

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20