Share

 

ส่วนการคลัง
 
 
 
  นายบุญยืน ถูกธรรม   
หัวหน้าส่วนการคลัง

 

พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นางสาวศิริวรรณ อุปถัมภ์
 
 
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวศิริพร จำปามนต์
นางปัญญดา สุดหา
นางอัจฉรียา ไชยโกฎิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     
   
นางนุชนาถ ดวงจันทร์
   
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
     

 

 

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20