Share

 

สำนักงานปลัด
 
 
 
  นางสาวณภัชพร หลงพิมาย    
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
พนักงานส่วนตำบล
 
         
 
 
 
  นางอุไรวรรณ์ พิคเค่น     จ่าเอกนิติพัฒน์ แสงทอง  
  บุคลากร   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวศรัญญา แสนทวีสุข
นางสาวภิญญดา เกษียร
นางสาวจิตติมา ชบาศรี
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     
นายไตรวุฒิ สุดหา
นายวิชิต นนท์ศิริ
นางสาวทานตะวัน ศรีวะสุทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
     
นางสาวสมาพร จันทำ
นางสาวดรุณี โสนะจิตร
นายสมานชัย คำสุดแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
นายกองศักดิ์ หาญสมุทร
นายแสง ทอกยืน
นายไมตรี จันทป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
(ดับเพลิง)
     
นายทัพศิษย์ ดาบสีพาย
นางพิมพสอน พรโสม
นางสมพร พิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์
(ดับเพลิง)
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
     
นางสาวละมุล พิบูล
นายวินิช สีแสง
นายสถิต พิทักษ์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ตกแต่งสวน
     

 

 

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20