ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี บุญคูณลาน ประจำปี 2561

     

      วันที่ 12 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี บุญคูณลาน ประจำปี 2561 ณ ตำบลหนองสะโน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

     ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันจัดกิจกรรมเทปูนบริเวณหน้าสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมเทปูนบริเวณหน้าสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียน พร้อมกันหน้าเสาธง เพื่อร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมร่วมบุญสังฆทานวัดบ้านโนนจันทร์ ประจำปี 2560 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน รร่วมบุญสังฆทานวัดบ้านโนนจันทร์ ประจำปี 2560 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่นำตัวแทน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะโน ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน อำเภอบุณฑริก เข้าร่วมระดับจังหวัดต่อไป...

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20