ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองสะโนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 องต์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย ณ วัดใหม่ทองเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับการตรวจจากคณะการผู้ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ที่ อบต.บัวงาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20