ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายนิด ไชยบัวรินทร์) หมู่ที่ 19
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางไปร่องแซง และโรงสีนายประภาส สุวรรณา หมู่ที่ 15
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ 11
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยใช้หินคลุก เส้นทางภายในหมู่บ้าน และ เส้นไปบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 22
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยใช้หินคลุก เส้นนานางอุไร แสงสว่าง หมู่ที่ 12
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร โดยใช้หินคลุกพร้อมว่างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 100 เมตร เส้นข้างโรงสี หมู่ที่ 22
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุก (เส้นบ้านนายแสวง ชูเชิด - โรงสีสมประสงค์) หมู่ที่ 4
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยใช้หินคลุก (เส้นแยกทุ่งโพธิ์) หมู่ที่ 12
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปดอนปู่ตา หมู่ที่ 19
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 14
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าบ้านนายอ่อน หล้าศรี) หมู่ที่ 21
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นบ้านนายพิทักษ์ชัย ต้นคำ) หมู่ที่ 11
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกไปบ้านโนนบาก) หมู่ที่ 14
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกกลางบ้านไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ 21
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างม่วงเส้นบ้านนางสำลี พุทธจักร หมู่ที่ 6
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจิก (เส้นบ้านแม่คำหมั่น - บ้านนายทองพูล แก่นทน) หมู่ที่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจ (เส้นบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางวิไล) หมู่ที่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคุ้มบ้านโนน ซอยสุดท้าย หมู่ที่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรบ้านโนนเลียง เส้นนานายทองม้วน ประพันธ์ - นานายบุญศรี จันดาเรือง หมู่ที่ 4
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 (เส้นบ้านนายไสว พรโสม)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พร้อมปรับเกลื่ย หมู่ที่ 14 บ้านกรุงเจริญ
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าหมู่บ้าน (เส้นปากทางบ้านดงเมย) หมู่ที่ 9 บ้านอุดมชาติ
ราคากลางโครงการถมลูกรังยกระดับถนน เส้นแยกบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง เส้นบ้านนายอำคา-บ้านนายวิชิต หมู่ที่ 5
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ซอย.ส.บุญฑริก-คุ้มนาคำ หมู่ที่ 20
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหนองตลาด หมู่ที่ 16 บ้านโนนเลียง
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นทางไปนานายทอน สายสี หมู่ที่ 2
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นทางไปนานายสังข์ โนนศิริ หมู่ที่ 8
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเวียงเกษม หมู่ที่ 22
ราคากลางโครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองสะโน
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นนานายสมศรี-นานายอำนวย) หมู่ที่ 12
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยปอ) หมู่ที่ 7 บ้านส้มเสี้ยว
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านส้มเสี้ยว
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสร้างม่วง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนเลียง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านตำบลหนองสะโน
ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์
ราคากลางโครงการถมสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างม่วง หมู่ 6
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านธาตุนางพญา หมู่ที่ 13
ราคากลางโครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOXCULVET) หมู่ที่ 14 บ้านกรุงเจริญ (ร่องกรุง)
ราคากลางโครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOXCULVET) หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก (ห้วยสำโรง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านสมพรรัตน์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเวียงเกษม
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองม่วงใต้ (เส้นบ้านนายอุดม ใจบุญ)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองม่วงใต้
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านหนองสะโน (ทางเข้าวัดธาตุนางพญาพาสุข)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาโดม
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านม่วงเจริญ
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ 2 บ้านหนองม่วง
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บ้านโนนจันทร์
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 18 (เส้นตะวันตกโรงเรียน)
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังพร้อมระบบประปา บ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านน้อยหางลี่)
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านธาตุนางพญา หมู่ที่ 13
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหัววัว) บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหัววัว) บ้านเวียงเกษม หมู่ที่ 22
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ร่องโป่ง) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 15
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโดม หมู่ที่ 8
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองสะโน หมู่ที่ 19
แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังพร้อมระบบประปา บ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านน้อยหางลี่)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 18 (เส้นตะวันตกโรงเรียน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโดม หมู่ที่ 8
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10
ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังพร้อมระบบประปา บ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านธาตุนางพญา หมู่ที่ 13
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 9 บ้านอุดมชาติ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนเลียง(เส้นบ้านน้อยหางลี่)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสร้างม่วง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองสะโน (คุ้มวัดใหม่ทองเจริญ)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านโนนจันทร์
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยปอตอนบนแก้งวังแข้) หมู่ที่ 7 บ้านส้มเสี้ยว
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปอ หมู่ที่ 7 บ้านส้มเสี้ยว
ราคากลางโครงการฝายน้ำล้นร่องโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโน
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหัววัว หมู่ที่ 22 บ้านเวียงเกษม
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหัววัว หมู่ที่ 3 บ้านโนนจันทร์
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ร่องหินลาด)หมู่ที่ 9 บ้านอุดมชาติ
ราคากลางโครงก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นแยกหนองแต้ไปนาพ่อสำเร็จ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านม่วงงาม
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นกรุงเจริญ-โนนเลียง) หมู่ที่ 14 บ้านกรุงเจริญ
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าหมู่บ้าน (เส้นปากทางบ้านดงเมย) หมู่ที่ 9 บ้านอุดมชาติ
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการใช้หินคลุก (เส้นทางไปโรงเรียนศิริเกษ) หมู่ที่ 10 บ้านสมพรรัตน์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านม่วงเจริญ
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์เงิน
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการใช้หินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการใช้หินคลุก (เส้นหนองแวง ) หมู่ที่ 3 บ้านโนนจันทร์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการใช้หินคลุก (เส้นหนองแคน) หมู่ที่ 1 บ้านหนองสะโน
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เส้นหนองปลาเตา) หมู่ที่ 18 บ้านโนนแสนสุข
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เส้นบ้านน้อยทางโค้ง) หมู่ที่ 20 บ้านม่วงงาม
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เส้นนานายแพง กอแก้ว) หมู่ที่ 21 บ้านหนองม่วงใต้
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เส้นทุ่งเพียง) หมู่ที่ 21 บ้านหนองม่วงใต้
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 9
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าฉางข้าว) หมู่ที่ 7 บ้านส้มเสี้ยว
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเสถียร คำกระสังข์) หมู่ที่ 23 บ้านสมพรรัตน์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านพ่อใหญ่สว่าง ห้วยใหญ่) หมู่ที่ 20 บ้านม่วงงาม
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางจากสามแยกไป พระธาตุนางพญา - หอประปา) หมู่ที่ 19 บ้านหนองสะโน
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าบ้านนายสอน บุญชิด และเส้นบ้านนายอำคา บุญชิด) หมู่ที่ 18 บ้านโนนแสนสุข
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าบ้านนายบัวลา ไชยนาท) หมู่ที่ 17 บ้านม่วงเจริญ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าวัด) หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโน
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นศาลา - หน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 13 บ้านนางพญา
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสมพรรัตน์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้านอุดมชาติ - บ้านนาโดม
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (ซอยศาลาประชาคม - วัดบ้านกรุงเจริญ)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนางสมพร สุมา - บ้านนางสำลี เท่าสาร)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นชายแดน(ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 21– ม.2)
โครงการซ่อมสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวเจริญ - บ้านหนองสะโน (ช่วงหมู่ 13 บ้านธาตุนางพญา เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ)
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจถปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เลขที่ 1/2558
ประกาศการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอุดมชาติ หมู่ 9 โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 24/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 22/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 21/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2558
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมพรรัตน์ หมู่ 10
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโดม หมู่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างม่วง หมู่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ 3 จำนวน 3 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20