สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

Share

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามแบบบแปลน ที่องค์การตำบลหนองสะโนกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 650,000 บาท , โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 1,800,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในราคาชุดละ 600 บาท , โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ในราคาชุดละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพหมายเลข 045-868-080


>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20