ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Share
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15 จากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัย 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2557 ราคากลางงานก่อสร้าง  110,000.- บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง ในราคาชุดละ 500.- บาท ตั้งแต่วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20