ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Share
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 จากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลางงานก่อสร้าง 200,000.- บาท ( สองแสนบาทถ้วน )

 


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง ในราคาชุดละ 500.- บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและ เวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30 –16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20