ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ

Share
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ รายการประกฏตามเอกสารประกาศสอบราคา เลขที่ 8/2558, 9/2558, 10/2558, 11/2558, 12/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2558, 15/2558, 16/2558, 19/2558, 20/2558 

   เนื่องจากการประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาดังกล่าว ไม่สมบูรณ์ มีเหตุขัดข้อง ในการส่งเอกสารเผยแพร่ จึงขอประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาดังกล่าวมาข้างต้น  เพื่อทราบโดยทั่วกัน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล โทร. 045-686080 หรือ www.gprocurement.go.th และ www.nong-sano.go.th 


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20