ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง สอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2558

Share
 

  ต้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 900,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 บ้านอุดมชาติถึงหมู่ที่ 8 บ้านนาโดม งบประมาณ 800,00 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 เชื่อมหมูที่ 11 บ้านเจริญ งบประมาณ 100,000 ขบาท

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง รวม 2 โครงการ ในราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชหนองสะโน และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20