สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 9

Share
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 9 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,786,000.00 บาท

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ อบต.หนองสะโน ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20