ประกาศการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอุดมชาติ หมู่ 9 โดยวิธีพิเศษ

Share
 

  ต้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านอุดมชาติ หมู่ 9 โดยวิธีพิเศษ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ 2558  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,786,000 บาท

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชหนองสะโน อำเภอหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี ได้หรือโทรศัพท์สอบถาม โทร. 045-868-080 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20