แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจถปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เลขที่ 1/2558

Share
 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากเงินอุดหนุนทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 652,800 บาท รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง ในราคาชุดละ 500.- บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทาง www.nong-sano.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20