ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าบ้านนายสอน บุญชิด และเส้นบ้านนายอำคา บุญชิด) หมู่ที่ 18 บ้านโนนแสนสุข

Share
 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าบ้านนายสอน บุญชิด และเส้นบ้านนายอำคา บุญชิด) หมู่ที่ 18 บ้านโนนแสนสุข ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท 

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20