ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการใช้หินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ

Share
 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการใช้หินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เม.ย.2560 เป็นเงิน 100,000 บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20