ราคากลางโครงการฝายน้ำล้นร่องโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโน

Share
 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการฝายน้ำล้นร่องโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ราคาที่คำนวณกำหนดเป็นราคากลาง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560  เป็นเงิน 500,000 บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20