ราคากลางโครงการถมสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

Share
 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการถมสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน  200,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20