ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์

Share
 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ธันวาคม 2560 เป็นเงิน  150,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20