ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านตำบลหนองสะโน

Share
 

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านตำบลหนองสะโน หนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ธันวาคม 2560 เป็นเงิน   100,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20