ราคากลางโครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองสะโน

Share
 

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - มกราคม 2561 เป็นเงิน  300,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20