ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พร้อมปรับเกลื่ย หมู่ที่ 14 บ้านกรุงเจริญ

Share
 

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พร้อมปรับเกลื่ย หมู่ที่ 14 บ้านกรุงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - มีนาคม 2561 เป็นเงิน  50,000.- บาท 

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20