ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร โดยใช้หินคลุกพร้อมว่างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 100 เมตร เส้นข้างโรงสี หมู่ที่ 22

Share
 

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร โดยใช้หินคลุกพร้อมว่างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 100 เมตร เส้นข้างโรงสี หมู่ที่ 22 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - มีนาคม 2561 เป็นเงิน  200,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20