ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางไปร่องแซง และโรงสีนายประภาส สุวรรณา หมู่ที่ 15

Share
 

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางไปร่องแซง และโรงสีนายประภาส สุวรรณา หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - มีนาคม 2561 เป็นเงิน  50,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20