ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายนิด ไชยบัวรินทร์) หมู่ที่ 19

Share
 

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายนิด ไชยบัวรินทร์) หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - มีนาคม 2561 เป็นเงิน  140,000.- บาท

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20