องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

Share

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับการตรวจจากคณะการผู้ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ที่ อบต.บัวงาม

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20