โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย

Share

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย ณ วัดใหม่ทองเจริญ

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20