ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560

Share

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่นำตัวแทน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะโน ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน อำเภอบุณฑริก เข้าร่วมระดับจังหวัดต่อไป...

 


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20