ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง

Share

     

      คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20