ร่วมจัดการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.หนองสะโน

Share

     

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.หนองสะโน


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20