เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

Share

     

     วันที่ 12 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20